SC600w Mk IV Plus 18650 XHP50.2 Neutral White Flashlight