SC600w Mk IV Plus XHP50 Neutral White 18650 Flashlight